Thailand’s Personal Data Protection Act (PDPA)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


 1. หลักการและวัตถุประสงค์

           บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

 1. คำนิยาม

รายการ

คำอธิบาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ คำนิยามตามประราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ่อนไหว
(Sensitive Personal Data)

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมีความละเอียดอ่อนและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือเป็นข้อมูลอื่นใด ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการ (Personal Data Protection Committee)

หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Processing of Personal Data

หมายถึง การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดเก็บ รวบรวม การบันทึก การจัดระบบ จัดโครงสร้าง การอัปเดตหรือการแก้ไข การดึงข้อมูล การใช้ การเปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือ การกระทำใดๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน การใช้ การรวม การบล็อก การลบหรือการทำลายข้อมูล

การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Breach)

หมายถึง การรั่วไหลหรือการละเมิดมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิดความเสียหาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาติ

การลบข้อมูล (Data Deletation)

หมายถึง การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกลบออกจากระบบและไม่อาจกู้คืนได้ โดยตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่ว่าเวลาใดๆ

การทำข้อมูลนิรนาม
(Data Anonymization)

หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

ข้อมูลนิรนาม (Anonymized Data)

หมายถึง ข้อมูลที่ม่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ข้อมูลใด ๆ ทำให้สามารถระบุตัวตนนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทในเครือ (Affiliated Company)

หมายถึง บริษัท หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชนบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
(2) บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลำดับชั้นแรกหรือในชั้นต่อ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้า (Customer)

หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบันและให้หมายความรวมถึงผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผู้ที่ทราบผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้ที่รับการเสนอหรือชักชวนเผื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์

บริษัท ฯ

หมายถึง บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ


 1. ขอบเขตการบังคับใช้

            นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดย บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงนโยบาย แนะแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้


 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้


 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท  เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท  และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

            บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

 • ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัท  ได้กำหนดไว้นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

 • ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประมวลรัษฎากร เป็นต้น
 • ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทจะลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

 1. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัท  ต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความยินยอมไว้กับ บริษัท ฯ ได้ตลอดระยะเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยสามารถแจ้งให้ บริษัท ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีสิทธิขอให้ บริษัท ฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง

 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ บริษัท ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนหากพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมแล้ว และ บริษัทไม่มีอำนาจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ บริษัทไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านนั้นได้ หรือในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องหรือขอให้ระงับการใช้แทนการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือระหว่างการพิสูจน์ของ บริษัท ฯ เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ บริษัทอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

 • สิทธิในการร้องเรียน (Right to file a Complaint)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ บริษัทฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว


 1. ข้อสงวนสิทธิ์

           บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องขอตามข้อ 9 ในกรณีดังต่อไปนี้

 • กฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ผู้ยื่นคำร้องไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้อง ขอดังกล่าว
 • คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมูลส่วน บุคคลนั้นอยู่ที่ บริษัท เป็นต้น
 • คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหา เดียวกันซ้ำ ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น
 •  
 1. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะทำการประกาศแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ


 1. ช่องทางการติดต่อ

       เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ดังนี้

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  259/83 ซอยพิบูลเวศน์ ถนน สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
 • เว็บไซต์ https://www.kpt-concrete.com
 • อีเมล์ [email protected]